Blog

Epson NX230 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX230 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX230 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-540 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-540 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-540 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-401 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-401 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-401 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson T20 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson T20 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson T20 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset bộ đếm...

Epson BX600FW lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson BX600FW bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson BX600FW service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-520 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-520 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-520 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PX-5V lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-5V bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-5V service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson L3108 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L3108 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L3108 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson RX610 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX610 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX610 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson NX625 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX625 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX625 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson SX205 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson SX205 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson SX205 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WF 545 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF 545 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF 545 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson RX580 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX580 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX580 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson DX6000 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX6000 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX6000 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson EP-902F lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-902F bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-902F service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WF-7011 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF-7011 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF-7011 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX4900 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX4900 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX4900 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX3700 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX3700 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX3700 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC